ANBI

Doelstelling Stichting Kurt Carlsen

De doelstelling van de stichting is het verwerven, restaureren en beheren van de voormalige motorstrandreddingboot Kurt Carlsen met toebehoren. Onder het toebehoren wordt verstaan de bijbehorende lanceerwagen met de daar bij passende waterdichte tractor, een tweewielige materiaalwagen en de z.g. ‘wippertruck’, zijnde een drie-tons, vierwielaangedreven vrachtwagen die diende voor het transport van hulpmiddelen over het strand en door de duinen.

Toelichting

Nu – aanvang 2014 – de restauratiewerkzaamheden in de aankomende winterperiode, behalve die van de wippertruck, zullen worden afgerond, wordt, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), gewerkt aan het realiseren van permanente huisvesting. Die huisvesting wordt uitgevoerd als boothuis annex ‘Noordwijks Reddingmuseum.’ Het normale onderhoud aan het materiaal kan daar worden uitgevoerd. Het onderkomen wordt gecombineerd met het operationele reddingstation van Noordwijk. De lancering van de boot vindt dan plaats vanuit dit nieuwe onderkomen.

Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Henk Kok, voorzitter
Rick van der Niet, penningmeester
Roel van Zuijlen, secretaris
De bestuurders zijn vrijwilligers en onbezoldigd.

Verslag 2013

De fundamentele restauratie van de boot is in 2012 afgerond. De bootwagen en de tractor zijn in 2011 resp. 2012 in zodanige staat gebracht dat er vanaf medio 2013 gelanceerd kon worden.
In de eerste helft van 2013 is op de boot het elektrisch systeem aangelegd, de motor in bedrijf gesteld en is de communicatie apparatuur geïnstalleerd en werden schroef en schroefas gemonteerd. De aanschaf van touwwerk en lijnen en het bijbehorende schiemanswerk completeerden het werk aan de boot.
Ten behoeve van vaartochten zijn zeilpakken en reddingvesten aangeschaft voor de vrijwilligers. Voor waldiensten is er goedkopere zeilkleding aangeschaft.
T.b.v. de presentatie van de boot op de Hiswa-Rai tentoonstelling (Amsterdam) in maart 2013 en voor de eindpresentatie op 13 juni 2013 – exact 60 jaar na de doop en in dienststelling van de reddingboot – is werk gemaakt van het informeren van sponsors en is gezorgd voor publiciteit. Bij de eindpresentatie op 13 juni 2013 waren ca. 200 genodigden aanwezig. Tijdens die presentatie heeft de stichting de wimpel ontvangen die hoort bij de registratie van de boot als officieel varend erfgoed in de categorie A-3. De A categorie is de hoogste categorie en de daarbinnen verkregen klassering – 3 – is in dit geval gekoppeld aan het feit dat de motor voor de voortstuwing niet origineel, maar nieuw is. Daar is in verband met de veiligheid van vaartochten met bemanning en passagiers van meet af aan bewust voor gekozen.
Dit eerste vaarseizoen is afgesloten met een tocht naar Lemmer in september 2013 ter gelegenheid van de jaarvergadering en -bijeenkomst van de Nautische Vereniging Oude Redding Glorie.
Vanaf het najaar 2013 is gestart met een grondiger restauratie van de bootwagen en tractor.

De eerste proefvaarten vonden plaats vanaf 6 juli 2-13 en er hebben zich, behalve een vervanging van de startmotor, geen problemen voorgedaan. Gedurende de resterende zomer zijn 10 lanceringen uitgevoerd, voornamelijk om de vaardigheid en de techniek van het lanceren en weer droog halen van de boot te oefenen. Ook dat is zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Vooruitzichten 2014

In dit jaar zal veel aandacht geschonken worden aan het, in samenwerking met de KNRM, voorbereiden van de bouw van het nieuwe operationele boothuis en het Kurt Carlsen boothuis – Reddingmuseum. De KNRM is bereid gevonden de ruwbouw van het Kurt Carlsen boothuis voor haar rekening te nemen.
Het is de bedoeling dat de bouwaanvraag voor de helft van 2014 wordt ingediend.
De verwachting is momenteel (januari 2014) dat eind 2014 met de bouw gestart kan worden.
De Stichting Kurt Carlsen zal voor de bekostiging van de inrichting van het boothuis – reddingmuseum proberen subsidie te verkrijgen.
De bootwagen en de tractor zullen grondig gerestaureerd aan een nieuw vaarseizoen kunnen beginnen.
De samenwerking met het Bureau Goesting, voor het verkrijgen van een basisinkomen om het beheer te bekostigen, zou in 2014 gestalte moeten krijgen.
Voor de presentatie aan scholen wordt in 2014 gewerkt aan de ontwikkeling van een Zee- en Strandles, gericht op de mogelijkheden van het recreëren op het strand en langs de kust, op de gevaren daarvan en op het reddingwerk.