Stichting Kurt Carlsen

Doelstelling Stichting Kurt Carlsen
RSIN: 8218.35.531

De doelstelling van de stichting is het verwerven, restaureren en beheren van de voormalige MotorStrandReddingBoot Kurt Carlsen met toebehoren. Onder het toebehoren wordt verstaan de bijbehorende lanceerwagen met de daar bij passende waterdichte tractor, een tweewielige materiaalwagen en de z.g. ‘wippertruck’, zijnde een vier-tons, vierwielaangedreven vrachtwagen die diende voor het transport van hulpmiddelen over het strand en door de duinen.

Hoofdactiviteiten 2022:

2022 was weer een normaler jaar, er waren minder tot geen COVID-19 beperkingen. In het logboek van 2022 zijn 16 vaartochten opgenomen. Het dubbele aantal van 2021.  Op 14 mei zijn we naar onze zomerstalling in de Katwijkse Redschuur gegaan. Vanuit deze nieuwe standplaats hebben we het seizoen gevaren.  Waarvan 5 tochten voor de kust van Katwijk en 10  dagen als onderdeel van de tochten naar evenementen. Naar Lelystad in juni en de vergadering van de Oude Reddingsglorie in Lemmer eind september. Aan  SAR Katwijk namen we deel met boot en Wippertruck. Met deze truck hebben we ook meegedaan aan de dag van de Noordwijkse geschiedenis in november, die voor het eerst is gehouden. In Katwijk is op open monumentendag de Kurt Carlsen getoond aan het publiek. De Noordwijkse Vuurtoren was op die dag gratis te bezoeken. De druk op het aantal donateurs en sponsors is er nog steeds.

Onderhoud: De Kurt Carlsen, de tractor en de bootwagen zijn na elk vaarseizoen toe aan normaal onderhoud. Daar zijn vele dinsdagavonden aan besteed gedurende de winterperiode.

Vuurtoren openstelling:
De openstelling van de Vuurtoren heeft een record aantal bezoekers opgeleverd. Vanaf 17 april tot en met 30 oktober is de vuurtoren op zondagen open geweest. We kunnen spreken van een goed derde jaar. In totaal konden 5202 mensen de Vuurtoren bezoeken.

Tijdelijke en permanente huisvesting:

Gedurende 2022  is opnieuw met de gemeente overlegd over het voorzien in een tijdelijke en permanente huisvesting, met -van beide zijden- een sterke voorkeur voor de locatie direct naast de vuurtoren. Een tijdelijke voorziening is in 2023 dringend nodig.

Onderhoud: De Kurt Carlsen, de tractor en de bootwagen zijn na elk vaarseizoen toe aan normaal onderhoud. Daar zijn vele dinsdagavonden aan besteed gedurende de winterperiode.

Wipper truck: Het restauratiewerk aan de ‘Wipper Truck’ is afgerond en is  teruggebracht zijn in de oorspronkelijke ‘KNZHRM staat.’

Inzet door vrijwilligers:
De groep Kurt Carlsen vrijwilligers gelijk gebleven in 2022. Er is beperkte behoefte aan wat versterking van de groep om de continuïteit van vaartochten te garanderen. Er is een aparte groep van 14 Vuurtoren vrijwilligers voor zondag openstelling. Dit is in 2022 voldoende gebleken.

Financiële positie 2022

De verkregen subsidies t.b.v. de restauraties en revisies van het materieel en de vuurtoren zijn op de aangewezen wijze besteed. De financiële positie was voldoende om de werkzaamheden tot en met het einde van het jaar 2022 uit te voeren. De algemene reserve is verder toegenomen.

Zodra de omgevingsvergunning voor de beoogde tijdelijke huisvestingsoplossing onherroepelijk is zal met de projectontwikkelaar van de herinrichting van het Vuurtorenplein een ontwerp worden gemaakt en subsidie worden aangevraagd bij o.a. ons bekende fondsen voor de realisatie en inrichting van het permanente onderkomen onder de naam Reddingmuseum Noordwijk .

In 2022 is geen subsidie van de Gemeente Noordwijk gevraagd.

De financiële positie van de Stichting per einde 2022 is als volgt:

Banksaldo rekeningen per 31-12-2022: € 70.965,09.

Er is € 16.112,03 opgenomen als reservering voor de projecten huisvesting en openstelling Vuurtoren.
Er is € 54.853,06 opgenomen als  vrije reserve. Het resultaat over 2022 is aan deze reserve toegevoegd. Er waren rond dezelfde datum ongeveer 71 donateurs en een beperkt aantal sponsoren. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van dat aantal.                                                                                                                         

Noordwijk, 30 juni 2023

H. Kok, voorzitter

D.W.M. van der Niet, penningmeester

                                                                                   

Bestuur

Het bestuur is in 2022 als volgt samengesteld:
Henk Kok, voorzitter
Rick van der Niet, penningmeester

De bestuurders zijn vrijwilligers en onbezoldigd.